خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

مبارزه با دیکتاتوری قاجار

ستار خان سردار ملی بزرگ مرد تاریخ مشروطه ایران که با دلیری و کاردانی که از خود نشان داد مشروطه را به ایران بازگردانید. پس از بمباران مجلس از سوی لیاخوف و نیروهای دولتی به دستور محمدعلی شاه، مشروطه از همه شهرهای ایران برچیده شد ولی در تبریز مشروطه ماند. عین‌الدوله والی آذربایجان شد و با جنگ، مشروطه از تبریز نیز برچیده شد و تنها در کوی امیرخیز بازپسین ایستادگی را می نمود. باری در سایه دلاوری‌های ستارخان مشروطه بار دیگر به همه کوی‌های تبریز بازگشت و سپس در همه شهرهای ایران برپاشد. در سایه رزمندگی و از خودگذشتگی‌های دو اسطوره تاریخ مشروطه ایران، سردار ملی ستارخان و سالار ملی باقرخان شکست آزادی‌خواهان در بمباران مجلس شورای ملی جای خود را به برقراری مشروطه در ایران داد. ستارخان نه تنها مشروطه ر ا به ایران بازگردانید، بلکه هزاران تن از مردم ایران را از کشته شدن و آسیب ملایان و محمدعلی سلطان قاجار رها ساخت و ملایان با آن تشنگی که به کشتن مشروطه‌خواهان داشتند و محمدعلی سلطان قاجار و همدستانش را برجایشان میخ‌کوب کرد

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی