خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

منشور نوزده ماده ایی انقلاب شاه و ملت

اصل اول - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی

اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

اصل سوم - فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی

اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها

اصل پنجم - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان

اصل ششم - ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری

اصل هفتم - ایجاد سپاه بهداشت

اصل هشتم - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی

اصل نهم - ایجاد خانه‌های انصاف و شوراهای داوری

اصل دهم - ملی کردن آب‌های کشور

اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی

اصل دوازدهم - انقلاب اداری و انقلاب آموزشی

اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

اصل چهاردهم - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان

اصل پانزدهم - آموزش رایگان و اجباری

اصل شانزدهم - تغذیه برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران

اصل هفدهم - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیان

اصل هیجدهم - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها واموال غیرمنقول

اصل نوزدهم - مبارزه با فساد، رشوه‌گرفتن و رشوه‌دادن

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی