خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

جدایی و استقلال سه قوه از یکدیگر

جدایی و استقلال سه قوه از یکدیگراصل بیست و هفتم: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می‌شود: اول: قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هریک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است

دویم: قوه قضاییه و حکمیه که عبارتست از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات

سیم: قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود به ترتیبی که قانون معین می‌کند

یعنی در سال ۱۲۸۵ خورشیدی پدر بزرگان ما قانون اساسی نوشتند

جدایی سه قوه یعنی جدایی قوه مقننه یا قانونگذاری یعنی مجلس از قوه مجریه یا اجرا کننده یعنی دولت یعنی نخست وزیر و وزیران و قوه دادگستری

نگاهی بیاندازیم به وظایف مجلس در حکومت مشروطه مهمترین وظیفه پارلمان این است که قانون هایی را تصویب کند که دولت آن را اجرا نماید . و از سوی قاضی ها هنگامی که حکمی صادر می کنند، محترم شمرده شود رعایت شود و پایه آن حکم گردد

در مجلس نمایندگانی می نشینند که هر چهار سال یک بار از سوی مردم برگزیده می شوند. نمایندگان مجلس در نوشتن قوانین و تصویب قوانین آزاد هستند، هیچکس نمی تواند برای نماینده مجلس محدودیتی بگزارد. تنها محدودیت نمایندگان مجلس، قانون اساسی است که باید در چارچوب آن عمل کنند

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی