خانه جهانی مشروطه
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی

درباره ما

ما مشروطه خواهان، ایرانیانی هستیم که دست در دست یکدیگر، برای آزادی و برابری و رفاه و امنیت و سربلندی کهن میهن خود ایران و ملت ایران می جنگیم. سوی ما، سوی جنبش مشروطه پدر بزرگانمان است زیرا که بر ما آشکار است آنچه را که پدر بزرگانمان توانستند به انجام برسانند، امروز ما نیز می توانیم در به انجام رساندن آن پیروز شویم

پدربزرگان ما، ایران را از دیکتاتوری مطلق قاجار رها ساختند. پدربزرگان ما برای ایران قانون اساسی مدرنی نوشتند که نخستین قانون اساسی در خاورمیانه بود. قانون اساسی مشروطه در آن قدرت در دست مردم است و سه قوه مجریه و قانونگزاری و دادوری از یکدیگر جدا و مستقل هستند و منشور انسانی و حقوق بشر در آن رعایت شده است. پایه هایی بنا گزاردند که رضا شاه بزرگ بتواند ایران نوین را بنیاد نهد و محمدرضا شاه پهلوی آریامهر جامعه ایران را با انقلاب شاه وملت به جامعه مدرن دگرگون سازد. آریامهر ۸۰ درسد مردم ایران را که رعیت بودند به کشاورزان آزاد و مالک دگرگون ساخت، آریامهر از نیمی از جمعیت ایران یعنی بانوان ایرانی، شهروندانی با حقوق برابر با مردان در زمینه های اجتماعی سیاسی و اقتصادی ساخت. آریامهر ثروت های روی زمینی و زیر زمینی ایران را با ملی کردن به دست مردم ایران داد که بیگانگان دیگر نتوانند دارایی های ملت و سرزمین ایران را به یغما برند، آریامهر با یاری جوانان ایران، بیسوادی را از ایران برکند و سپاه سرفراز دانش، دختران و پسران ایران را به دورترین روستاهای کشور فرستاد تا هم میهنانشان را از تاریکی بیسوادی بیرون آورند. در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی با تزویر تروریست ها و اسلامیست ها این پیشرفت ها ناتمام ماند و ایرانیان را دوباره به روزهای تاریک قاجاریان بازگرداندند

فقر و تهیدستی و بیکاری گریبان مردم ایران را گرفته است و گرسنگی و درماندگی همراهان روزانه مردم ایران گردیده اند. چگونه پدر بزرگان ما توانستند دیکتاتوری قاجاریان، بیگانگانی که بر ایران سلطه یافته بودند را ریشه کن سازند؟ با نگاهی به تاریخ می بینیم که جنبش مشروطه تنها یک رهبر نداشت که همه دنباله روی یک راه گشا گردند، بلکه از سراسر کشور رهبرانی به پا خاستند و با پشتیبانی و همکاری توانستند مشروطه یا دمکراسی و حقوق بشر را در ایران نهادینه کنند. از شمال محمد ولی خان سپهسالار تنکابنی با ارتشش، از شمال غربی ستارخان و باقرخان با مجاهدین و فداییان، از غرب سردار اسعد بختیاری از مرکز جهانگیر خان صوراسرافیل و یپرم خان داویدیان، ملک المتکلمین و بسیاری بزرگ مردان دیگر. این مردان همه کوشش های خود را به یکدیگر پیوند دادند و توانستند سیلی خروشان راه بیاندازند و دیکتاتوری قاجار را از جای بر کنند. در پایان توانستند پایه های دیکتاتوری قاجار که در اسلام نهفته بود را نابود سازند و سردسته اسلامیست ها، شیخ فضل الله نوری را اعدام نمایند

سمبل این مبارزه خانه مشروطه درتبریز بود، ما این سمبل را بر می گزینیم و خانه جهانی مشروطه را بنیاد می نهیم و ایرانیان را که امروز پراکنده در سراسر جهان هستند فرا می خوانیم ، خود در هر کجا که هستید خانه مشروطه را بنیاد کنید و به خانه جهانی مشروطه بپیوندید. در هر ایرانی، رهبری نهفته است، کسانی که به مشروطه باور دارند را گرد یکدیگر بیاورید. جنبش مشروطه را بخوانیم و بیاموزیم که مشروطه‌خواهان چگونه جنگیدند و آن را سرمشق فعالیت های خود کنیم

هدف ما بازگرداندن قانون اساسی مشروطه به اعتبار خویش است تا دوباره به شاهراهی که در سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی بودیم بازگردیم و رفاه و آسایش و امنیت و سرفرازی خود را بازیابیم
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهنام‌نویسیخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکا en انگلیسی