خانه مشروطه آلمان
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آمریکاخانه جهانی مشروطهge آلمانی

مبارزه با دیکتاتوری قاجار

ستار خان سردار ملی بزرگ مرد تاریخ مشروطه ایران که با دلیری و کاردانی که از خود نشان داد مشروطه را به ایران بازگردانید. پس از بمباران مجلس از سوی لیاخوف و نیروهای دولتی به دستور محمدعلی شاه، مشروطه از همه شهرهای ایران برچیده شد ولی در تبریز مشروطه ماند. عین‌الدوله والی آذربایجان شد و با جنگ، مشروطه از تبریز نیز برچیده شد و تنها در کوی امیرخیز بازپسین ایستادگی را می نمود. باری در سایه دلاوری‌های ستارخان مشروطه بار دیگر به همه کوی‌های تبریز بازگشت و سپس در همه شهرهای ایران برپاشد. در سایه رزمندگی و از خودگذشتگی‌های دو اسطوره تاریخ مشروطه ایران، سردار ملی ستارخان و سالار ملی باقرخان شکست آزادی‌خواهان در بمباران مجلس شورای ملی جای خود را به برقراری مشروطه در ایران داد. ستارخان نه تنها مشروطه ر ا به ایران بازگردانید، بلکه هزاران تن از مردم ایران را از کشته شدن و آسیب ملایان و محمدعلی سلطان قاجار رها ساخت و ملایان با آن تشنگی که به کشتن مشروطه‌خواهان داشتند و محمدعلی سلطان قاجار و همدستانش را برجایشان میخ‌کوب کرد

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهخانه مشروطه سوئیسخانه مشروطه آمریکاخانه جهانی مشروطهge آلمانی