خانه مشروطه سوئیس
×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکاخانه جهانی مشروطه fr فرانسوی

بنیاد ایران نوین

از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، ملت ایران دارای قانون اساسی شد ولی این به آن مفهوم نیست که حقوقی که آن قانون برای ملت تعیین کرده، ملت از آن برخوردار شدند و در پناه آن قرار گرفتند. با وجود انقلاب مشروطه در ایران خواست‌های ملت ایران که در قانون اساسی مشروطه به نوشتار آمده بود از به عمل درآمدن بسیار دور بود. از فرمان مظفرالدین شاه تا کودتای سوم اسفند ماه، پانزده سال می‌گذشت. در این پانزده سال، ایران سه سلطان از خانواده قاجار مغول بیگانه داشت که نزدیک به ۱۳۰ سال بر ایرانیان سلطه یافتند، سی و سه کابینه در سه دوره قانونگزاری مجلس شورای ملی تشکیل شد. در درازای این زمان ده سال مجلس شورای ملی بسته بود و در پنج سالی که مجلس شورای ملی باز بود تنها ۸۲ قانون به تصویب رسید . رهایی ایران از چنگال استعمارگران با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بود. گذرگاه مشروطه تا نخست وزیری رضا خان پهلوی راهی سنگلاخ و پر از پستی و بلندی بود. رضا خان پهلوی نخست وزیر و وزیر جنگ و فرمانده کل قوا، اساس مشروطیت ایران را هستی بخشید

×خانهدرباره ماتماس با مادرس هارادیو مشروطهوبگاه مشروطهخانه مشروطه آلمانخانه مشروطه آمریکاخانه جهانی مشروطه fr فرانسوی